Proponuję pomoc w:

 • Trudności w kontaktach z innymi:
  nieudane związki emocjonalne, konflikty w związkach, konflikty w miejscu pracy, brak długotrwałych związków, brak więzi, poczucie samotności i izolacji, trudności w nawiązaniu relacji z dorastającymi dziećmi.
 • Dramatyczne zdarzenia losowe: 
  strata pracy, utrata bliskiej osoby, rozwód, rozstanie;
 • Doświadczenia wieku dziecięcego i młodzieńczego:
  długotrwałe opuszczenie, doświadczenie adopcji, nadużycia seksualne, przemoc psychiczna i fizyczna, rodzina dysfunkcyjna.
 • Objawy nerwicowe
  bezsenność, natręctwa, kompulsje, stany lękowe, poczucie izolacji, napięcia, bezradności.
 • Zaburzenia psychosomatyczne (uporczywe bóle somatyczne uwarunkowane psychologicznie).
 • Depresje;
 • Zaburzenia osobowości;

Pierwsze trzy spotkania mają charakter konsultacji, na której jest zbierany wywiad i określany jest problem, z jakim zmaga się pacjent oraz ustalamy najbardziej odpowiednią formę pomocy.

W przypadku decyzji o podjęciu psychoterapii omawiany jest kontrakt terapeutyczny i określany jest cel terapii.

Kontrakt terapeutyczny określa ramy terapii, czyli tzw. setting. Jest to rodzaj umowy między pacjentem a psychoterapeutą, w której obie strony świadomie ustalają warunki i cele dalszej współpracy.

Terapia polega na rozmowie, w której pacjent w możliwie najbardziej swobodny, otwarty i spontaniczny sposób komunikuje terapeucie swoje myśli, skojarzenia, uczucia, fantazje, a czasami także sny. Wszystkie one mogą dotyczyć wydarzeń z dnia codziennego, wydarzeń z przeszłości oraz dominujących w danym czasie odczuć i wyobrażeń pacjenta. Celem tych działań terapeuty jest pomoc pacjentowi w uzyskaniu głębszego rozumienia emocjonalnego sensu wyłaniającego się z jego słów i zachowań, a dzięki temu umożliwienie mu lepszego zrozumienia siebie, swoich objawów, przeżywanych pragnień i stawianych sobie celów oraz doświadczanych niepokojów.

Forma pracy:

1. Konsultacja terapeutyczna indywidualna
- sesja trwa 50 min., - koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

2. Psychoterapia indywidualna
- sesja trwa 50 min., koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

3. Konsultacje dla par
- sesja trwa 50 min., koszt – 180 zł., zapisy telefoniczne

Psychoterapia Psychodynamiczna młodzieży jest to forma pomocy w okresie dojrzewania. Przebiega podobnie jak psychoterapia dorosłych, ma stałą strukturę tj.: czas trwania i częstotliwość spotkań (jeden raz w tygodniu). Przebiega w formie rozmowy skoncentrowanej na przeżyciach, przemyśleniach i skojarzeniach młodego człowieka. Najlepiej rozpocząć od konsultacji z psychoterapeutą w szczególności gdy:

 • pojawią się trudności emocjonalne w postaci: nasilonego lęku lub obniżonego nastroju (stany depresyjne), przybierające czasami formę samookaleczeń, myśli rezygnacyjnych lub samobójczych;
 • nastąpi wycofanie się z kontaktów rówieśniczych lub pojawią znaczące trudności w budowaniu kontaktu z innymi, ewentualnie poddawanie się destruktywnym wpływom grupy rówieśniczej(trudności w relacjach z rodzicami, rówieśnikami);
 • zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji psychoaktywnych bądź np. komputera.
 • wystąpią trudności w kontrolowaniu impulsów, agresywnych bądź seksualnych albo ich nadmierne kontrolowanie i tłumienie, tak jakby nie istniały;
 • trudności szkolne, fobie.

Pierwsze spotkanie pacjenta niepełnoletniego odbywa się z udziałem rodzica/prawnego opiekuna. W trakcie konsultacji omówiony zostanie zakres dostrzeganych problemów przez rodzica i nastolatka. Pomoże, to określić celowość podjęcia psychoterapii oraz uzgodnienia innej formy pomocy (psychoedukacji, socjoterapii) i uzgodnienia jej celu i przebiegu.

Ta pierwsza konsultacja jest dobrą okazją do poznania terapeuty zarówno przez pacjenta młodzieżowego, jak i jego rodzica oraz zadania terapeucie rozmaitych istotnych pytań. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, obowiązuje mnie wobec młodzieżowego pacjenta tajemnica zawodowa, która – poza wyjątkami zagrożenia dla życia lub zdrowia – może być uchylona wyłącznie za ich świadomą zgodą. Za pozwoleniem ze strony młodego pacjenta zgadzam się w uzasadnionych okolicznościach na udzielenie rodzicom ogólnych informacji o przebiegu terapii oraz przedstawienie ogólnych sugestii i zaleceń wychowawczych.

1. Psychoterapia indywidualna
- sesja trwa 50 min., koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

2. Psychoedukacja indywidualna
- sesja trwa 50 min., koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

3. Grupy socjoterapeutyczne

SOCJOTERAPIA to forma pracy wspomagająca dzieci i młodzież w ich rozwoju poprzez odkrywanie możliwości aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w grupie rówieśniczej, dającej poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji.

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE - dla dzieci, młodzieży, dostosowane do specyficznej problematyki uczestników (min. nadpobudliwość, zachowania agresywne, trudności w wyrażaniu emocji, akceptacji siebie).

Spotkania w grupach 8-12 osób w tym samym wieku, Czas trwania to ok. 1,5 godz. Częstotliwość do uzgodnienia (jeden raz w tygodniu/ jeden raz w miesiącu). Zajęcia prowadzone w szkole lub placówce. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

UWAGA: W przypadku osób przed ukończeniem 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 

Szkolenia i warsztaty  adresowane są do wszystkich osób i firm zainteresowanych rozwojem osobistym, podnoszeniem kompetencji, umiejętności psychospołecznych.

Tematyka i program zajęć dostosowuję do potrzeb odbiorcy i jego oczekiwań. Najczęściej są to: trening interpersonalny, trening asertywności, efektywna komunikacja, strategie radzenia sobie ze stresem, trening umiejętności pracy w zespole, budowanie zespołu, motywacja, trening umiejętności negocjacyjnych, zarządzanie konfliktem, rozwój kompetencji wychowawczych.

Realizacja: MAXIGRAF