Psychoterapia Psychodynamiczna młodzieży jest to forma pomocy w okresie dojrzewania. Przebiega podobnie jak psychoterapia dorosłych, ma stałą strukturę tj.: czas trwania i częstotliwość spotkań (jeden raz w tygodniu). Przebiega w formie rozmowy skoncentrowanej na przeżyciach, przemyśleniach i skojarzeniach młodego człowieka. Najlepiej rozpocząć od konsultacji z psychoterapeutą w szczególności gdy:

  • pojawią się trudności emocjonalne w postaci: nasilonego lęku lub obniżonego nastroju (stany depresyjne), przybierające czasami formę samookaleczeń, myśli rezygnacyjnych lub samobójczych;
  • nastąpi wycofanie się z kontaktów rówieśniczych lub pojawią znaczące trudności w budowaniu kontaktu z innymi, ewentualnie poddawanie się destruktywnym wpływom grupy rówieśniczej(trudności w relacjach z rodzicami, rówieśnikami);
  • zaburzenia odżywiania, uzależnienia od substancji psychoaktywnych bądź np. komputera.
  • wystąpią trudności w kontrolowaniu impulsów, agresywnych bądź seksualnych albo ich nadmierne kontrolowanie i tłumienie, tak jakby nie istniały;
  • trudności szkolne, fobie.

Pierwsze spotkanie pacjenta niepełnoletniego odbywa się z udziałem rodzica/prawnego opiekuna. W trakcie konsultacji omówiony zostanie zakres dostrzeganych problemów przez rodzica i nastolatka. Pomoże, to określić celowość podjęcia psychoterapii oraz uzgodnienia innej formy pomocy (psychoedukacji, socjoterapii) i uzgodnienia jej celu i przebiegu.

Ta pierwsza konsultacja jest dobrą okazją do poznania terapeuty zarówno przez pacjenta młodzieżowego, jak i jego rodzica oraz zadania terapeucie rozmaitych istotnych pytań. W przypadku podjęcia decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, obowiązuje mnie wobec młodzieżowego pacjenta tajemnica zawodowa, która – poza wyjątkami zagrożenia dla życia lub zdrowia – może być uchylona wyłącznie za ich świadomą zgodą. Za pozwoleniem ze strony młodego pacjenta zgadzam się w uzasadnionych okolicznościach na udzielenie rodzicom ogólnych informacji o przebiegu terapii oraz przedstawienie ogólnych sugestii i zaleceń wychowawczych.

1. Psychoterapia indywidualna
- sesja trwa 50 min., koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

2. Psychoedukacja indywidualna
- sesja trwa 50 min., koszt – 140 zł., zapisy telefoniczne

3. Grupy socjoterapeutyczne

SOCJOTERAPIA to forma pracy wspomagająca dzieci i młodzież w ich rozwoju poprzez odkrywanie możliwości aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu społecznym. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się w grupie rówieśniczej, dającej poczucie bezpieczeństwa, wsparcia i akceptacji.

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE - dla dzieci, młodzieży, dostosowane do specyficznej problematyki uczestników (min. nadpobudliwość, zachowania agresywne, trudności w wyrażaniu emocji, akceptacji siebie).

Spotkania w grupach 8-12 osób w tym samym wieku, Czas trwania to ok. 1,5 godz. Częstotliwość do uzgodnienia (jeden raz w tygodniu/ jeden raz w miesiącu). Zajęcia prowadzone w szkole lub placówce. Zainteresowane instytucje prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

UWAGA: W przypadku osób przed ukończeniem 18 roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna.

 

Realizacja: MAXIGRAF